RED Radio Equipment Directive

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De nieuwe Richtlijn Radio Apparatuur (RED) 2014/53/EU

Met de komst van de nieuwe richtlijn 2014/53/EU inzake radioapparatuur (Richtlijn Radioapparatuur) wordt de oude R&TTE richtlijn (1999/5/EG) vervangen. Richtlijn 1999/5/EG was erop gericht dat radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen en vereisten op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. De richtlijn moest ook schadelijke interferentie voorkomen.

Richtlijn 2014/53/EU is van toepassing op radioapparatuur:

elektrische of elektronische producten, die doelbewust radiogolven uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie, of elektrische of elektronische producten, die moeten worden aangevuld met een accessoire, zoals een antenne, om doelbewust radiogolven te kunnen uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie

Eindapparatuur met vaste lijnen en eisen met betrekking tot EMC en Laagspanning

In tegenstelling tot de vorige richtlijn 1999/5/EG, is de nieuwe Richtlijn Radioapparatuur echter niet langer van toepassing op eindapparatuur.

De in Richtlijn 1999/5/EG vastgestelde essentiële eisen die relevant zijn voor eindapparatuur met vaste lijnen zijn al opgenomen in:

·           de nieuwe Laagspanningsrichtlijn en

·           de nieuwe EMC-richtlijn

Richtlijn 2014/53/EU geldt dan ook niet voor eindapparatuur met vaste lijnen.

 

Belangrijke veranderingen in de nieuwe richtlijn zijn:

        ·  Om schadelijke interferentie te voorkomen, schetst de nieuwe richtlijn duidelijkere eisen voor radioapparatuur, zodat deze beter gebruik en ondersteuning biedt voor efficiënter gebruik van het radiospectrum.

        ·   Sommige onnodige administratieve verplichtingen zijn verwijderd

        ·  Er zijn duidelijkere verplichtingen voor de fabrikanten (artikel 10 van de richtlijn), gemachtigden (artikel 11), importeurs (artikel 12) en distributeurs (artikel 13).

        ·  Fabrikanten zijn verplicht om de CE-markering aan te brengen op de radioapparatuur zodat deze in overeenstemming is met alle relevante eisen van de richtlijn.

        ·  Een product dat valt binnen de radioapparatuur en software richtlijn valt kan alleen worden gebruikt nadat goedkeuring en naleving is aangetoond.

        ·  Met de veiligheidsbeoordeling moet nu ook rekening worden gehouden met te verwachten gebruiksomstandigheden, niet alleen het beoogd gebruik (artikel 17) – maar ook in anticiperen op hoe een product verkeerd kan worden gebruikt.

        ·  De verantwoordelijkheden van de autoriteiten voor markttoezicht zijn duidelijker beschreven. De traceerbaarheid verplichtingen van fabrikanten, importeurs en distributeurs zijn ook verbeterd. Bijvoorbeeld: Fabrikanten van radioapparatuur met een laag niveau van overeenstemming met de essentiële eisen moeten allen geregistreerd staan in een centraal systeem.

        ·  Verbeterde toezicht op de aangemelde keuringsinstanties (’notified bodies’).

 

 Eindapparatuur en het level playing field

Verder zijn de concurrentieproblemen op de markt voor eindapparatuur al geregeld bij de (Mededingingsrichtlijn)  Richtlijn 2008/63/EG. Daarom is het niet nodig in deze richtlijn voorschriften van Richtlijn 2008/63/EG op te nemen om de concurrentie op de markt voor eindapparatuur te vergemakkelijken.

Radioapparatuur en eisen met betrekking tot EMC en Laagspanning

De eisen van de nieuwe Laagspanningsrichtlijn op het gebied van veiligheid en de eisen van de nieuwe EMC-richtlijn op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit worden via artikel 3, lid 1, van de nieuwe Richtlijn Radioapparatuur van toepassing verklaard op radioapparatuur. 

De radioapparaten richtlijn wijzigt een aantal specifieke verplichtingen voor marktdeelnemers.

Deze wijzigingen zullen worden geïmplementeerd middels aanpassing van lagere regelgeving. Het gaat in hoofdzaak om de volgende elementen:

       · De wijziging van de essentiële eis van artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de radioapparaten richtlijn die ziet op o.a. gezondheidsaspecten. Radioapparaten moeten zo geconstrueerd zijn dat de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en huisdieren, en de bescherming van goederen wordt gewaarborgd. Huisdieren en goederen vormen daarbij nieuwe elementen;

       · De wijziging van de essentiële eis van artikel 3, tweede lid, van de radioapparaten richtlijn die ziet op de relatie tussen radioapparaten en de doelstellingen van het spectrumbeleid van de EU. Radioapparaten moeten zo geconstrueerd zijn dat zij het radiospectrum zowel effectief gebruikt als een efficiënt gebruik van het radiospectrum ondersteunt met als doel schadelijke interferentie te voorkomen. Deze formulering verduidelijkt de relatie tussen eisen aan zendfunctionaliteit en ontvangst functionaliteit van radioapparaten in het kader van het spectrumbeleid. Daarbij zijn ook kwaliteitseisen inbegrepen voor de ontvangstfunctionaliteit;

       · De mogelijke verplichting dat radioapparaten in bepaalde gevallen interoperabel zijn met accessoires zoals opladers voor mobiele telefoons (artikel 3, derde lid, onderdeel a, van de radioapparaten richtlijn);

       · Het vervallen van de vermelding van de apparatuur klasse op het product, de vermelding van de CE markering in de gebruiksaanwijzing en de verplichting voor het aanmelden bij de toezichthouder van apparaten die niet van geharmoniseerde frequenties gebruik maken;

       ·De verplichting voor fabrikanten er voor te zorgen dat radioapparaten veilig zijn in redelijkerwijs te voorziene omstandigheden (artikel 17, eerste lid, van de radioapparaten richtlijn). De genoemde omstandigheden vormen een nieuw element voor de veiligheidseisen aan radioapparaten.

Artikel 3:

Essentiële eisen

1.   Radioapparatuur moet zo geconstrueerd zijn dat het volgende wordt gewaarborgd:

a) de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en huisdieren, en de bescherming van goederen, met inbegrip van de doelstellingen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 2014/35/EU, maar zonder toepassing van de spanningsgrens;

b) een passend niveau van elektromagnetische compatibiliteit zoals beschreven in Richtlijn 2014/30/EU.

Om echter onnodige doublures van andere bepalingen dan deze betreffende de essentiële eisen te vermijden, gelden de richtlijnen 2014/35/EU en 2014/30/EU voor het overige niet voor radioapparatuur.

De in Richtlijn 2014/35/EU vastgestelde doelstellingen met betrekking tot eisen op het gebied van veiligheid zijn toereikend om te gelden voor radioapparatuur, en daarom moeten zij de referentie zijn en krachtens deze richtlijn toepasselijk worden gemaakt. Om onnodige doublures van andere bepalingen dan deze betreffende dergelijke eisen te vermijden, mag Richtlijn 2014/35/EU niet gelden voor radioapparatuur.

De bij Richtlijn 2014/30/EU vastgestelde essentiële eisen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit zijn toereikend om te gelden voor radioapparatuur, en daarom moeten zij de referentie zijn en krachtens deze richtlijn toepasselijk worden gemaakt. Om onnodige doublures van andere bepalingen dan deze betreffende de essentiële eisen te vermijden, mag Richtlijn 2014/30/EU niet gelden voor radioapparatuur.

 

 

NWK/NLF (nieuw wettelijk kader)

Op 29 maart 2014 zijn 8 vernieuwde CE-markeringsrichtlijnen gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU (L 96 van 29 maart 2014).

De vernieuwing van deze richtlijnen maakt onderdeel uit van de modernisering van de Europese productregelgeving. De huidige regels zijn in de afgelopen 40 jaar geleidelijk aan ontwikkeld. Enerzijds heeft dit geresulteerd in betere en strengere wetgeving, maar anderzijds ook in discrepantie in de verschillende sectorale CE-markeringswetten. Voor marktdeelnemers die (complexe) producten verhandelen en welke onder het toepassingsgebied van verschillende CE-markeringsrichtlijnen vallen, leidde dit vaak tot (praktische) problemen. 

Met de nieuwe wetgeving, ook wel het Nieuw Wettelijk Kader (NWK) genoemd (in het Engels: New Legislative Framework, NLF)  wordt beoogd bovengenoemde verschillen of afwijkingen te elimineren. Uiteenlopende eisen met betrekking tot - bijvoorbeeld - verantwoordelijkheden, etikettering, traceerbaarheid en de EG-verklaring van overeenstemming zouden volgens de Europese Commissie nu dan ook tot het verleden moeten behoren. 

De herschikte richtlijnen zijn afgestemd op en in lijn gebracht met de regels en verantwoordelijkheden voor de CE-markering die in Verordening (EG) nr. 765/2008 en Besluit 768/2008/EU zijn neergelegd.

De in het NWK geïntroduceerde verplichtingen voor afzonderlijke marktdeelnemers (fabrikanten, gemachtigden, importeurs en distributeurs) in het kader van de EMC-richtlijn en radioapparaten richtlijn worden geïmplementeerd in een aantal nieuwe artikelen in Hoofdstuk 10 van de wet. De verplichtingen voor gemachtigden, importeurs en distributeurs zijn explicieter gemaakt en deels nieuw en betreffen in hoofdzaak een medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering van verplichtingen die op fabrikanten rusten. Er is dus sprake van een expliciete verdeling van medeverantwoordelijkheid voor deze inhoudelijke verplichtingen. In meer detail gaat het om de volgende nieuwe elementen:

       · traceerbaarheidseisen voor de gehele distributieketen: fabrikanten en importeurs moeten informatie over hun traceerbaarheid (naam en adres) op het product of de verpakking aanbrengen; iedere marktdeel-nemer moet de autoriteiten kunnen meedelen van wie hij een product heeft gekocht en aan wie hij het heeft geleverd;

       · verplichtingen van fabrikanten om in een taal die consumenten en eindgebruikers makkelijk kunnen begrijpen, een gebruiksaanwijzing en informatie aangaande de veiligheid te verstrekken, om steekproeven uit te voeren en om toezicht op het product te houden;

       · verplichtingen van importeurs en distributeurs om te controleren of producten van de CE-markering, de vereiste documenten en informatie over traceerbaarheid van producenten zijn voorzien, om op verzoek van toezichthouders medewerking te verlenen om de conformiteit van de radioapparaten aan te tonen of maatregelen te nemen ter uitschakeling van risico’s van radioapparaten; er zijn bijkomende verplichtingen voor importeurs, zoals een bewaarplicht voor de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie, om steekproeven uit te voeren en om toezicht op het product te houden;

       · verplichtingen voor gemachtigden: een bewaarplicht voor de EU-conformiteitsverklaring en de technische documentatie en de verplichting om op verzoek van toezichthouders medewerking te verlenen om de conformiteit van de radioapparaten aan te tonen of maatregelen te nemen ter uitschakeling van risico’s van radioapparaten.

Volgens de Commissie zal de nieuwe wetgeving tot lagere nalevingskosten leiden voor het bedrijfsleven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Op producten die voldoen aan de nieuwe (veiligheids)voorschriften kan dan de bekende CE-markering worden aangebracht.

De nieuwe richtlijn 2014/53/EU is ook aangepast aan het N W K.