CE markeringen

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

CE-markeringsrichtlijnen

Op 5 februari 2014 bracht de Europese Commissie het persbericht uit dat het Europees Parlement akkoord was gegaan met de voorstellen van de Commissie voor acht vernieuwde CE-markeringsrichtlijnen. Het doel van de wetsvoorstellen was om de regelgeving voor producten in de EU effectiever te maken. Reden waarom deze richtlijnen zijn herschikt en gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU (L 96 van 29 maart 2014).

De wetsinitiatieven maken onderdeel uit van de modernisering van de Europese productregelgeving. De huidige regels zijn in de afgelopen 40 jaar geleidelijk aan ontwikkeld. Enerzijds heeft dit geresulteerd in betere en strengere wetgeving, maar anderzijds ook in discrepantie in de verschillende sectorale CE-markeringswetten. Voor marktdeelnemers die (complexe) producten verhandelen en welke onder het toepassingsgebied van verschillende CE-markeringsrichtlijnen vallen, leidde dit vaak tot problemen. 

Met de nieuwe wetgeving wordt beoogd deze verschillen of afwijkingen te elimineren. Uiteenlopende eisen met betrekking tot - bijvoorbeeld - verantwoordelijkheden, etikettering, traceerbaarheid en de EG-verklaring van overeenstemming behoren nu tot het verleden, aldus de Commissie. De herschikte richtlijnen zijn afgestemd op en in lijn gebracht met de regels en verantwoordelijkheden voor de CE-markering die in Verordening (EG) nr. 765/2008 en Besluit 768/2008/EU (‚Nieuw Wetgevend Kader’) zijn neergelegd.

Volgens de Commissie zal de nieuwe wetgeving tot lagere nalevingskosten leiden voor het bedrijfsleven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.

De nieuwe regels bestaan ​onder meer ​uit:

  • Duidelijkere verantwoordelijkheden voor fabrikanten, importeurs en distributeurs als ze producten verhandelen (bijvoorbeeld in termen van markering van overeenstemming, etikettering en traceerbaarheid van producten);
  • Mogelijkheid voor een ruimer gebruik van elektronische middelen voor ondernemers. De technische documentatie hoeft bijvoorbeeld niet meer per se op papier en kan elektronisch naar de autoriteiten voor markttoezicht worden gezonden;
  • Meer garanties voor de veiligheid van de consument door middel van een traceerbaarheidssysteem waardoor het herleiden van gebrekkige of onveilige producten tot de bron gemakkelijker wordt;
  • Verbeterde toezicht op de aangemelde keuringsinstanties (’notified bodies’).

Op producten die voldoen aan de nieuwe (veiligheids)voorschriften kan dan de bekende CE-markering worden aangebracht.

De volgende CE-markeringsrichtlijnen zijn in het Publicatieblad van de Europese Unie van 29 maart 2014 gepubliceerd:

1.    Richtlijn 2014/28/EU: Explosieven voor civiel gebruik

2.    Richtlijn 2014/29/EU: Eenvoudige drukvaten

3.    Richtlijn 2014/30/EU: EMC

4.    Richtlijn 2014/31/EU: Niet-automatische weegwerktuigen

5.    Richtlijn 2014/32/EU: Meetinstrumenten

6.    Richtlijn 2014/33/EU: Liften

7.    Richtlijn 2014/34/EU: ATEX

8.    Richtlijn 2014/35/EU: Laagspanning

Geen verordeningen maar richtlijnen: 224 nationale wetten

Hoewel de nieuwe CE-markeringsrichtlijnen volgens de Commissie tot lagere nalevingskosten leiden voor het bedrijfsleven, wordt het (vooralsnog) niet gemakkelijker om zaken in de EU te doen in die zin, dat men nog steeds te maken zal hebben met 224 nationale wetten. Richtlijnen zijn rechtshandelingen die in beginsel gericht zijn tot de lidstaten en door de EU lidstaten dienen te worden omgezet in nationale wetgeving. Deze omzetting is de verantwoordelijkheid van de lidstaten en het is dan ook aan de 28 nationale wetgevers om de richtlijnen correct om te zetten in nationale wetgeving. 

Verordeningen gelden rechtstreeks in de nationale rechtsorde en hebben daarom na inwerkingtreding automatisch kracht van wet in de lidstaten (op een enkele keer na wanneer daarvoor uitvoeringswetgeving moet worden opgesteld). Dit juridisch voordeel, dat bijvoorbeeld wel voor de Bouwproductenverordening (Verordening (EU) Nr 305/2011) en de toekomstige Verordening PBM’s geldt, geldt dus niet voor bovengenoemde productgroepen.